ΑΤΤΙΚΗΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΙΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΝΕΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Γαλατσίου: Πρόσκληση Ε.Π.Ζ. για την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 22η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ. 2132055417 – 430 – 383).
ΑΡΙΘ. ΘΕΜ. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας –
καφετέρια Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας – εστιατόριο» ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επί της οδού Τράλλεων αρ. 143.
2ο Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κ. Κιτσοτόλη Αθανασία.
3ο Αντιμετώπιση του θέματος της κατάληψης πεζοδρομίου και της παράνομης στάθμευσης στην οδό
Υψηλάντου.
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Related Articles

Back to top button