ΑΤΤΙΚΗΓΕΓΟΝΟΤΑΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δήμος Μαραθώνα: Νέες προσλήψεις και Ανανέωση συμβάσεων εργασίας

Ανακοινώθηκαν από τον δήμο Μαραθώνα οι ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας για τους υπαλλήλους του  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» αλλά και ποιοι προσλαμβάνονται για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν:

Ανανέωση σύμβασης εργασίας ιδοχ υπαλλήλων του «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 2746/11-07-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-07-2016) (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ025, A/A OΠΣ: 1662), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 09 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», καθώς και την 1η  τροποποίησή της (έκδοση 2/0) με αριθμ. πρωτ.: 3961/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΓΠ7Λ7-ΦΜΖ).
 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3931/29-11-2016 (ΑΔΑ:7ΦΙ77Λ7-36Β) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 8. Την υπ’ αριθ. 170/30-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος».
 9. Την υπ αριθ πρωτ 14512/14-07-2017 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
 10. Την υπ’ αριθ 318/26-3-2018 (ΑΔΑ: 9Κ8ΡΩΛΜ-ΙΕΚ) απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνος  με θέμα: « Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413».
 11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1045/22-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ837Λ7-Ι59) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 12. Την υπ’ αριθ. 66/26-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΤΛΩΛΜ-4ΚΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος,  σχετικά με την έγκριση της  απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413.
 13. Tην υπ’ αριθ. 94/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΘΖΩΛΜ-784) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί τροποποίησης της 66/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413».
 14. Tην υπ’ αριθ. 190/3-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ0ΛΩΛΜ-ΕΞΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί τροποποίησης της 94/2018 απόφασης και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» »  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413.
 15. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
 16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012).
 17. Tην υπ’ αριθ. 271/22-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΤ6ΩΛΜ-1ΚΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης  ένταξης ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης και διαμόρφωσης τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.
 18. Την υπ’ αριθ 1245/20-11-2019 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνα  με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413».
 19. Tο από 30-01-2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος».
 20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 323/5-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΓΓ7Λ7-ΞΞΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
 21. Την υπ αριθ πρωτ 9907/01-06-2021 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014-2020» και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
 22. Την υπ’ αριθ. 442/6-10-2022 (ΑΔΑ:6ΜΝ5ΩΛΜ-ΥΞΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: Λήψη απόφασης για την Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την συνέχιση και υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με κωδ. ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττικής 2014-2020».
 23. Την υπ’ αριθμ. 570/22-11-2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος (ΟΕ) με θέμα: Ανανέωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής») και τη λειτουργία της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» (ΦΕΚ 182/Γ/2023).
 24. Την υπ’ αριθμ. 98/7-3-2023 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 1460/Γ/2023).
 25. Την υπ αριθ  ΣΟΧ1/2023 με αριθ πρωτ 28602/08-12-2022 ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
 26. Την υπ’ αριθμ. 138/28-3-2023 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία της Δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» (ΦΕΚ 1418/Γ/2023).
 27. Το υπ’ αριθμ. 1520_2023/10-5-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» περί παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου πράξεων που υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» μέχρι 30/9/2023
 28. Την υπ’ αριθμ. 153/8-6-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου των πράξεων α) «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003415 και β) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413
 29. Την υπ’ αριθμ. 166/20-4-2023 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Μαραθώνος Κατάταξης υπαλλήλων Δομών «Παροχής Βασικών Αγαθών» και «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Μαραθώνος στους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232)
 30. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15195/26-6-2023 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος έως 30/9/2023, ως κατωτέρω:

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΚΛΑΔΟΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Α**********Ε**********Ν**********ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΑπό 01/07/2023 έως 30/09/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης1019547561/22-11-2021     
Γ**********Ε**********Ι**********ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΑπό 01/07/2023 έως 30/09/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης2148104161/29-3-2023
Κ**********Μ**********Λ**********ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΑπό 01/07/2023 έως 30/09/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 6293439787/04-10-2022
Ν**********Χ**********Λ**********ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΑπό 01/07/2023 έως 30/09/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης2054457393/22-11-2021

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.01 & 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδοχ διάρκειας δύο (2) μηνών

«Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης»

Αριθμός Απόφασης: 342/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)

ζ) Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022 (232 Α΄) Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο

η) Την υπ’ αριθ. 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ  2488/2023 τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους»

θ) Την αριθμ. 49377/15-05-2023 (ΦΕΚ 3288/2023 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023».

ι) Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 51065/19-05-2023 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

ια) Την υπ’ αριθ. οικ. 64002/6-7-2023 (ΦΕΚ  4400/2023/τ.Β)  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ιβ) Την υπ’ αριθ. 128/2023 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2023

ιγ) Την υπ αριθ. πρωτ  15236/27-06-2023  ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2023, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιδ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιε) Την υπ αριθ  329/2023  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιστ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιζ) Το υπ αριθ πρωτ  17047/14-07-2023 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη των κάτωθι είκοσι τριών (23) ατόμων ως εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη εποχιακών ή  παροδικών αναγκών της Ε΄ Παιδικής Εξοχής Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 21/07/2023  έως  20/09/2023 ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Β********* Σ********* του Γ*********

Μία (1) θέση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Δ********* Β********* του Ν*********

Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 1. Β********* Μ********* του Α*********

Μία (1) θέση ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Β********* Κ********* του Δ*********

Μία (1) θέση ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 1. Σ********* Σ********* του Ν*********

Μία (1) θέση ΜΑΓΕΙΡΑ

 1. Ν********* Π********* του Ε*********

Δώδεκα (12) θέσεις ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:

 1. Π********* Α********* του Ν*********
 2. Δ********* Ι********* του Χ*********
 3. Μ********* Ε********* του Δ*********
 4. Τ********* Δ********* του Λ*********
 5. Δ********* Μ********* του Ε*********
 6. Δ********* Π********* του Δ*********
 7. Χ********* Ν********* του Δ*********
 8. Α********* Ν********* – Φ********* του Ε*********
 9. Σ********* Α********* του Κ*********
 10. Β********* Ε********* – Α********* του Ε*********
 11. Σ********* Κ********* του Ι*********
 12. Φ********* Β********* του Ι*********

Δύο (2) θέσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Σ********* Δ********* του Κ*********
 2. Π********* Α********* του Π*********

Μία (1) θέση ΦΥΛΑΚΑ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ)

 1. Χ********* Π********* – Α********* του Π*********

Μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΨΥΧΑΓΩΓΩΝ

 1. Μ********* Χ********* του Χ*********

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνίτη (ΔΕ Ξυλουργών)

 1. Γ********* Ν********* του Σ*********

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

irafina.gr

Related Articles

Back to top button