ΑΤΤΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ” 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», την  31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζεται με το Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών […] – Λοιπές επείγουσες διατάξεις», άρθρο 78 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», καθώς και με το υπ’ αριθμ. 46731/13.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.«Υποβολή λογαριασμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», για τον μήνα  Φεβρουάριο έτους 2023, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου»
2.«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027»
3.«Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προς τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, περιόδου 2022-2023, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023»
4.«Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 25/04/2023 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών), σε αγωγή (ΓΑΚ : 20768/2023, Αρ. Κατ. Δικογρ: 642/2023, Α/Α Πιν : 12, Κωδ.-Περ. Πιν.: 71ΚΒ Εργατικά), που άσκησε μία (1) εργαζόμενη η Μ.Χ. κατηγορίας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά του Ν.Π.».

Related Articles

Back to top button