ΑΤΤΙΚΗ

Πρόσκληση συνεδρίασης ΕΠΖ την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Π Ρ Ο Σ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
κ.κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ (Μάνο)

Αργυρό Σπυρίδωνα
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Μπάστα Κωνσταντίνο
Σκληράκη Ιωάννη
Δήμο Κωνσταντίνο
Μπούρα Χριστίνα
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο
(τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022
(ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 15 η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα
αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ειρ. Καρούση, τηλ.
2132055417 – 430 – 383).
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ. ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 20/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2ο Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στην «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας
προχείρου γεύματος – καφετέρια, μπαρ εντός καταστήματος πώλησης ετοίμων γυναικείων ενδυμάτων»
επί της οδού Σύρου 13 – 15.
3ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 27.
4ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυμοθόης αρ. 26.
5ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 14.
6ο Μεταφορά του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης
αναπηρικού αυτοκινήτου που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αθ. Διάκου αρ. 4 με την 218/2018
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Χριστοδούλου Αγαμέμνων (Μέμο),
Αμοργιανό Γεώργιο,
Κιτσίνη Γεωργία (Γωγώ),
Ιμπριάλο Ματθαίο
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρακαλούμε όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος
τακτικού μέλους, καθώς στο Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δήμου:

  1. Δημοσθένους Άγγελο (Γενικό Γραμματέα)
  2. Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
  3. Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
  5. Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
  6. Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Related Articles

Back to top button