ΑΤΤΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου», για την Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα την 11η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης»,   σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  (σχετικό έγγραφο 46731/13-7-2022 Υ.Π.Ε.Σ.) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.   


ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2022.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.


Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς


 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΓΟΥΤΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ  

ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΜΟΣ 

ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ 

ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Related Articles

Back to top button