ΑΤΤΙΚΗΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΔΗΜΟΙΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο
Δημαρχιακό κατάστημα την 7 η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για
συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης»,
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), «Λήψη αποφάσεων
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (σχετικό έγγραφο 46731/13-
7-2022 Υ.Π.Ε.Σ.) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε
μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη
κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.
Αριθμός
θέματος ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης
Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023.
2 ο Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης
Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2023.
3 ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2024-2027.
4 ο Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 Β΄ Φάση του
Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου –
Βασίλης Παπαδιονυσίου».
5 ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
του έργου: «Επεμβάσεις Συντήρησης στο Κολυμβητήριο του Δήμου
Γαλατσίου ΠΕ Αττικής».
Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΟΥΤΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΜΟΣ
ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Related Articles

Back to top button